هاست وردپرس خارج

DE PRO

WP-1

1 گیگایات فضا
30 گیگابایت ترافیک ماهانه
امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
قابلیت میزبانی ۱ سایت
دیسک SSD-NVMe
بهینه شده برای وردپرس

WP-2

2 گیگایات فضا
40 گیگابایت ترافیک ماهانه
امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
قابلیت میزبانی ۱ سایت
دیسک SSD-NVMe
بهینه شده برای وردپرس

WP-3

3 گیگایات فضا
55 گیگابایت ترافیک ماهانه
امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
قابلیت میزبانی ۱ سایت
دیسک SSD-NVMe
بهینه شده برای وردپرس

WP-5

5 گیگایات فضا
65 گیگابایت ترافیک ماهانه
امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
قابلیت میزبانی ۱ سایت
دیسک SSD-NVMe
بهینه شده برای وردپرس

شروع از
1,150,000ریال
( ماهانه )
سفارش