هاست وردپرس خارج

DE PRO

WP-XS


 
3,200,000 ریال
سالانه


1000 مگا بایت فضا
30 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
دامنه اضافه 3 عدد


WP-S


 
4,050,000 ریال
سالانه


2000 مگا بایت فضا
40 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
دامنه اضافه 4 عدد


WP-M


 
5,000,000 ریال
سالانه


3000 مگا بایت فضا
55 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
دامنه اضافه 5 عدد


WP-L


 
8,500,000 ریال
سالانه


5000 مگا بایت فضا
65 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
دامنه اضافه 5 عدد


WP-XL


 
11,250,000 ریال
سالانه


10000 مگا بایت فضا
90 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
دامنه اضافه 5 عدد


WP-XXL


 
19,500,000 ریال
سالانه


20000 مگا بایت فضا
180 گیگابایت بایت ترافیک ماهانه
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
دامنه اضافه 5 عدد