هاست ارزان خارج

DE ECO

ECO-250

۲۵۰ مگابایت فضا
۱۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
دیسک SSD-NVMe

ECO-500

۵۰۰ مگابایت فضا
۲۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
دیسک SSD-NVMe

ECO-1

۱ گیگابایت فضا
۳۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
دیسک SSD-NVMe

شروع از
1,660,000ریال
( سالانه )
سفارش
ECO-2

۲ گیگابایت فضا
۴۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
دیسک SSD-NVMe

شروع از
2,400,000ریال
( سالانه )
سفارش
ECO-3

۳ گیگابایت فضا
۵۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
دیسک SSD-NVMe

شروع از
3,600,000ریال
( سالانه )
سفارش
ECO-5

۵ گیگابایت فضا
۷۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
دیسک SSD-NVMe

شروع از
4,900,000ریال
( سالانه )
سفارش