ریسلری هاست خارج

RES XS


 
600,000 ریال
ماهانه

5000 مگا بایت فضا
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
پنل مدیریت نمایندگان WHM
پنل مدیریت کاربران cPanel
تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود


RES S


 
1,050,000 ریال
ماهانه

10000 مگا بایت فضا
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
پنل مدیریت نمایندگان WHM
پنل مدیریت کاربران cPanel
تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود


RES M


 
1,700,000 ریال
ماهانه

20 گیگا بایت فضا
ترافیک ماهانه 200 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
پنل مدیریت نمایندگان WHM
پنل مدیریت کاربران cPanel
تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود


RES L


 
2,800,000 ریال
ماهانه

40 گیگا بایت فضا
ترافیک ماهانه 400 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
پنل مدیریت نمایندگان WHM
پنل مدیریت کاربران cPanel
تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
افزودن دامنه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود