ریسلری هاست خارج

RES XS

5 گیگابایت فضا
50 گیگابایت ترافیک ماهانه
پنل مدیریت WHM/cPanel
تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
دیسک SSD-NVMe

شروع از
600,000 ریال
( ماهانه )
سفارش
RES S

10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت ترافیک ماهانه
پنل مدیریت WHM/cPanel
تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
دیسک SSD-NVMe

شروع از
1,050,000 ریال
( ماهانه )
سفارش
RES M

20 گیگابایت فضا
200 گیگابایت ترافیک ماهانه
پنل مدیریت WHM/cPanel
تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
دیسک SSD-NVMe

شروع از
1,700,000 ریال
( ماهانه )
سفارش
RES L

40 گیگابایت فضا
400 گیگابایت ترافیک ماهانه
پنل مدیریت WHM/cPanel
تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
دیسک SSD-NVMe

شروع از
2,800,000 ریال
( ماهانه )
سفارش