۱ سرور ابری لینوکس اروپا

۱ سرور ابری لینوکس اروپا

VIP-Linux-VPS-4

۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
پورت ۱۰ گیگابیت
۵۰ ترابایت ترافیک
لوکیشن آلمان
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۳ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه

510,000 تومان
( ماهانه )
50,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-2

۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۲۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
پورت ۱۰ گیگابیت
۵۰ ترابایت ترافیک
لوکیشن آلمان، فنلاند و ترکیه
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه

شروع از
485,000 تومان
( ماهانه )
35,000 هزینه تنظیم
سفارش
VIP-LINUX-VPS-8

۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۸۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
پورت ۱۰ گیگابیت
۵۰ ترابایت ترافیک
لوکیشن آلمان
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۳ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه

شروع از
690,000 تومان
( ماهانه )
50,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-4

۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
پورت ۱۰ گیگابیت
۵۰ ترابایت ترافیک
لوکیشن آلمان، فنلاند و ترکیه
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه

شروع از
645,000 تومان
( ماهانه )
35,000 هزینه تنظیم
سفارش
VIP-LINUX-VPS-16

۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۸ هسته پردازنده اختصاصی
۱۶۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
پورت ۱۰ گیگابیت
۵۰ ترابایت ترافیک
لوکیشن آلمان
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۳ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه

1,375,000 تومان
( ماهانه )
50,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-8

۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۸۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
پورت ۱۰ گیگابیت
۵۰ ترابایت ترافیک
لوکیشن آلمان و فنلاند
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه

1,020,000 تومان
( ماهانه )
35,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-16

۱۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۸ هسته پردازنده اختصاصی
۱۶۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
بدون امکان تغییر IP
پورت ۱۰ گیگابیت
ترافیک ۵۰ ترابایت
لوکیشن آلمان و فنلاند
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه

شروع از
2,550,000 تومان
( ماهانه )
50,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-32

۳۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱۲ هسته پردازنده اختصاصی
۲۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
۵۰ترابایت ترافیک
پورت ۱۰ گیگابیت
لوکیشن آلمان و فنلاند
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه

شروع از
3,465,000 تومان
( ماهانه )
50,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-64

۶۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱۶ هسته پردازنده اختصاصی
۸۸۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
۵۰ترابایت ترافیک
پورت ۱۰ گیگابیت
لوکیشن آلمان و فنلاند
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه

شروع از
6,480,000 تومان
( ماهانه )
50,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-96

۹۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲۴ هسته پردازنده اختصاصی
۱۴۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
۵۰ترابایت ترافیک
پورت ۱۰ گیگابیت
لوکیشن آلمان و فنلاند
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه

شروع از
12,880,000 تومان
( ماهانه )
50,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-160

۱۶۰ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴۸ هسته پردازنده اختصاصی
۲۲۲۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
۵۰ترابایت ترافیک
پورت ۱۰ گیگابیت
لوکیشن آلمان و فنلاند
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه

شروع از
24,620,000 تومان
( ماهانه )
سفارش
LINUX-VPS-192

۱۹۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۶۴ هسته پردازنده اختصاصی
۳۸۴۰ گیگابایت درایو NVMe
۱ عدد آپی اختصاصی
۵۰ترابایت ترافیک
پورت ۱۰ گیگابیت
لوکیشن آلمان و فنلاند
۱ مرتبه تعویض IP رایگان (ارائه ۶ IP تست ۲ ساعته) / ماهانه

شروع از
28,920,000 تومان
( ماهانه )
سفارش