گواهی SSL دامنه ir

گواهی استاندارد

Domain Validated
مدت اعتبار 1 الی 2 سال
پشتیبانی تمام دامنه ها
عدم پشتیبانی از Subdomain
زمان دریافت یک ساعته