گواهی SSL دامنه ir

گواهی استاندارد

Domain Validated
مدت اعتبار ۱ سال
پشتیبانی تمام دامنه ها
عدم پشتیبانی از Subdomain
زمان دریافت یک ساعته

گواهی استاندارد - Wildecard Domain

Domain Validated
مدت اعتبار ۱ سال
پشتیبانی تمام دامنه ها
عدم پشتیبانی از Subdomain
زمان دریافت یک ساعته