گواهی SSL دامنه ir

گواهی رایگان

Free
مدت اعتبار 3 ماه
پشتیبانی تمام دامنه ها
عدم پشتیبانی از Subdomain
زمان دریافت یک روزه

گواهی استاندارد

Domain Validated
مدت اعتبار 1 الی 2 سال
پشتیبانی تمام دامنه ها
عدم پشتیبانی از Subdomain
زمان دریافت یک روزه

گواهی سازمانی

Organization Validation
مدت اعتبار 1 الی 2 سال
پشتیبانی تمام دامنه ها
پشتیبانی از Subdomain
زمان دریافت یک روزه

گواهی پیشرفته

Extended Validation
مدت اعتبار 1 الی 2 سال
پشتیبانی تمام دامنه ها
پشتیبانی از Subdomain
زمان دریافت یک روزه