هاست پربازدید خارج

VIP-1

۱ گیگابایت فضا
۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۲ عدد دیتابیس
دامنه اضافی ندارد
پارک دومین نامحدود
پشتیبانی ویژه ۲۴/۷/۳۶۵
دیسک SSD-NVMe

VIP-2

۲ گیگابایت فضا
۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۳ عدد دیتابیس
دامنه اضافی ندارد
پارک دومین نامحدود
پشتیبانی ویژه ۲۴/۷/۳۶۵
دیسک SSD-NVMe

شروع از
1,050,000ریال
( ماهانه )
سفارش
VIP-3

۳ گیگابایت فضا
۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۴ عدد دیتابیس
۱ عدد اضافی
پارک دومین نامحدود
پشتیبانی ویژه ۲۴/۷/۳۶۵
دیسک SSD-NVMe

شروع از
1,485,000ریال
( ماهانه )
سفارش
VIP-5

۵ گیگابایت فضا
۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۵ عدد دیتابیس
۲ عدد دامنه اضافی
پارک دومین نامحدود
پشتیبانی ویژه ۲۴/۷/۳۶۵
دیسک SSD-NVMe

شروع از
1,870,000ریال
( ماهانه )
سفارش
VIP-10

۱۰ گیگابایت فضا
۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰ عدد دیتابیس
۳ عدد دامنه اضافی
پارک دومین نامحدود
پشتیبانی ویژه ۲۴/۷/۳۶۵
دیسک SSD-NVMe

شروع از
3,450,000ریال
( ماهانه )
سفارش
VIP-20

۲۰ گیگابایت فضا
۴۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۲۰ عدد دیتابیس
۵ عدد دامنه اضافی
پارک دومین نامحدود
پشتیبانی ویژه ۲۴/۷/۳۶۵
دیسک SSD-NVMe

شروع از
5,650,000ریال
( ماهانه )
سفارش