سرور اختصاصی ایران

Dedi-G9-128

RAM 128G DDR4
CPU 2680v4 x 2
2x512G NVMe + 2x4T SAS

شروع از
6,500,000 تومان
( ماهانه )
1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش
Dedi-G9-64

RAM 64G DDR4
CPU 2680v4 x 2
1T NVMe SSD

5,200,000 تومان
( ماهانه )
1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش
Dedi-G9-64s

RAM 64G DDR4
CPU 2698v3 x 2
2x500G SSD + 2x2T HDD

Dedi-G9-64xs

RAM 64G DDR4
CPU 2650v3 x 2
500G SSD

3,850,000 تومان
( ماهانه )
1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش
dedi-G8-64

RAM 64G DDR3
CPU 2697v2 x 2
2x500G SSD

3,500,000 تومان
( ماهانه )
1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش
Dedi-G8-32

RAM 32G DDR3
CPU 2697v2
500G SSD

2,500,000 تومان
( ماهانه )
1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش
Dedi-G9-16

RAM 16G DDR4
CPU 2620v3 x 2
2x450G HDD