سرور اختصاصی ایران

Dedi-HP-G8-128

HP Bare Metal Server (Dedicated Server)
RAM 128G DDR3
CPU 2697v2 x 2
2T NVMe

شروع از
8,980,000تومان
( ماهانه )
1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش
Dedi-HP-G9-64s

HP Bare Metal Server (Dedicated Server)
RAM 64G DDR4
CPU 2650v3 x 2
1T NVMe

شروع از
9,380,000تومان
( ماهانه )
1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش
Dedi-HP-G9-64

HP Bare Metal Server (Dedicated Server)
RAM 64G DDR4
CPU 2680v4 x 2
1T NVMe

شروع از
11,740,000تومان
( ماهانه )
1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش
Dedi-HP-G9-128s

HP Bare Metal Server (Dedicated Server)
RAM 128G DDR4
CPU 2680v4 x 2
2T NVMe PRO

شروع از
13,140,000تومان
( ماهانه )
1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش
Dedi-HP-G9-128

HP Bare Metal Server (Dedicated Server)
RAM 128G DDR4
CPU 2696v4 x 2
2T NVMe PRO + 10T SAS Enterprise

شروع از
17,740,000تومان
( ماهانه )
1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش
Dedi-HP-G9-320

HP Bare Metal Server (Dedicated Server)
RAM 320G DDR4
CPU 2696v4 x 2
2x2T NVMe PRO + 2x14T SAS Enterprise

شروع از
23,740,000تومان
( ماهانه )
1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش
Dedi-HP-G10-128

HP Bare Metal Server (Dedicated Server)
RAM 128G DDR4
CPU 5220R GOLD x 2
2T SSD

شروع از
24,740,000تومان
( ماهانه )
1,000,000 هزینه تنظیم
سفارش