هاست بکاپ

BACKUP-S

۲۵ گیگابایت حجم دیسک
۲۵۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۲۵ عدد پارک دومین
۲۵ اف.تی.پی
دسترسی شل دارد

BACKUP-M

۵۰ گیگابایت حجم دیسک
۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۵۰ عدد پارک دومین
۵۰ اف.تی.پی
دسترسی شل دارد

BACKUP-L

۱۰۰ گیگابایت حجم دیسک
۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ عدد پارک دومین
۱۰۰ اف.تی.پی
دسترسی شل دارد

BACKUP-XL

۲۰۰ گیگابایت حجم دیسک
۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۲۰۰ عدد پارک دومین
۲۰۰ اف.تی.پی
دسترسی شل دارد