هاست ویندوز

DE-WINDOWS-XXS

۱۰۰ مگابایت فضا
۱۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
دیسک SSD

DE-WINDOWS-XS

۲۰۰ مگابایت فضا
۲۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
دیسک SSD

DE-WINDOWS-S

۵۰۰ گیگابایت فضا
۵۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
دیسک SSD

DE-WINDOWS-M

۱ گیگابایت فضا
۱۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ۱
دیسک SSD

DE-WINDOWS-L

۲ گیگابایت فضا
۲۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ۲
دیسک SSD

DE-WINDOWS-XL

۳ گیگابایت فضا
۳۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ۳
دیسک SSD

DE-WINDOWS-XXL

۵ گیگابایت فضا
۵۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه اضافی ندارد
دیسک SSD