سرور ابری لینوکس اروپا۲ (NVMe) DV

LINUX-VPS-1-D

۱ گیگابایت رم اختصاصی
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۲۵ گیگابایت درایو SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
۱ ترابایت ترافیک *
پورت ۱۰ گیگابیت
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* هر ۵۰۰ گیگابایت ترافیک مازاد - ۵۵۰ هزار تومان ماهانه - محاسبه بر اساس ماه میلادی
** لوکیشن‌های فرانکفورت، لندن، منچستر، آمستردام، مادرید، پاریس، ورشو، استکهلم

شروع از
720,000تومان
( ماهانه )
35,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-1-V

۱ گیگابایت رم اختصاصی
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۲۵ گیگابایت درایو SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
۱ ترابایت ترافیک *
پورت ۱۰ گیگابیت
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* هر ۵۰۰ گیگابایت ترافیک مازاد - ۵۵۰ هزار تومان ماهانه - محاسبه بر اساس ماه میلادی
** لوکیشن‌های فرانکفورت، لندن، منچستر، آمستردام، مادرید، پاریس، ورشو، استکهلم

شروع از
675,000تومان
( ماهانه )
35,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-2s-D

۲ گیگابایت رم اختصاصی
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۵۵ گیگابایت درایو SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
۲ ترابایت ترافیک *
پورت ۱۰ گیگابیت
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* هر ۵۰۰ گیگابایت ترافیک مازاد - ۵۵۰ هزار تومان ماهانه - محاسبه بر اساس ماه میلادی
** لوکیشن‌های فرانکفورت، لندن، منچستر، آمستردام، مادرید، پاریس، ورشو، استکهلم

شروع از
1,350,000تومان
( ماهانه )
35,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-1-V-PRO

۱ گیگابایت رم اختصاصی
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۲۵ گیگابایت درایو SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
۲ ترابایت ترافیک *
پورت ۱۰ گیگابیت
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* هر ۵۰۰ گیگابایت ترافیک مازاد - ۵۵۰ هزار تومان ماهانه - محاسبه بر اساس ماه میلادی
** لوکیشن‌های فرانکفورت، لندن، منچستر، آمستردام، مادرید، پاریس، ورشو، استکهلم

745,000تومان
( ماهانه )
35,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-2-D

۲ گیگابایت رم اختصاصی
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۵۰ گیگابایت درایو SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
۳ ترابایت ترافیک *
پورت ۱۰ گیگابیت
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* هر ۵۰۰ گیگابایت ترافیک مازاد - ۵۵۰ هزار تومان ماهانه - محاسبه بر اساس ماه میلادی
** لوکیشن‌های فرانکفورت، لندن، منچستر، آمستردام، مادرید، پاریس، ورشو، استکهلم

شروع از
1,175,000تومان
( ماهانه )
35,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-2s-V

۲ گیگابایت رم اختصاصی
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۵۵ گیگابایت درایو SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
۲ ترابایت ترافیک *
پورت ۱۰ گیگابیت
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* هر ۵۰۰ گیگابایت ترافیک مازاد - ۵۵۰ هزار تومان ماهانه - محاسبه بر اساس ماه میلادی
** لوکیشن‌های فرانکفورت، لندن، منچستر، آمستردام، مادرید، پاریس، ورشو، استکهلم

شروع از
1,190,000تومان
( ماهانه )
35,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-4-D

۴ گیگابایت رم اختصاصی
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۸۰ گیگابایت درایو SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
۴ ترابایت ترافیک *
پورت ۱۰ گیگابیت
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* هر ۵۰۰ گیگابایت ترافیک مازاد - ۵۵۰ هزار تومان ماهانه - محاسبه بر اساس ماه میلادی
** لوکیشن‌های فرانکفورت، لندن، منچستر، آمستردام، مادرید، پاریس، ورشو، استکهلم

2,550,000تومان
( ماهانه )
35,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-2s-V-PRO

۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۱ هسته پردازنده اختصاصی
۵۰ گیگابایت درایو NVMe SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
۳ ترابایت ترافیک *
پورت ۱۰ گیگابیت
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* هر ۵۰۰ گیگابایت ترافیک مازاد - ۵۵۰ هزار تومان ماهانه - محاسبه بر اساس ماه میلادی
** لوکیشن‌های فرانکفورت، لندن، منچستر، آمستردام، مادرید، پاریس، ورشو، استکهلم

1,350,000تومان
( ماهانه )
35,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-2-V

۲ گیگابایت رم اختصاصی
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۶۵ گیگابایت درایو SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
۳ ترابایت ترافیک *
پورت ۱۰ گیگابیت
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* هر ۵۰۰ گیگابایت ترافیک مازاد - ۵۵۰ هزار تومان ماهانه - محاسبه بر اساس ماه میلادی
** لوکیشن‌های فرانکفورت، لندن، منچستر، آمستردام، مادرید، پاریس، ورشو، استکهلم

1,750,000تومان
( ماهانه )
35,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-2-V-PRO

۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۶۰ گیگابایت درایو NVMe SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
۴ ترابایت ترافیک *
پورت ۱۰ گیگابیت
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* هر ۵۰۰ گیگابایت ترافیک مازاد - ۵۵۰ هزار تومان ماهانه - محاسبه بر اساس ماه میلادی
** لوکیشن‌های فرانکفورت، لندن، منچستر، آمستردام، مادرید، پاریس، ورشو، استکهلم

1,950,000تومان
( ماهانه )
35,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-4-V

۴ گیگابایت رم اختصاصی
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۸۰ گیگابایت درایو SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
۳ ترابایت ترافیک *
پورت ۱۰ گیگابیت
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* هر ۵۰۰ گیگابایت ترافیک مازاد - ۵۵۰ هزار تومان ماهانه - محاسبه بر اساس ماه میلادی
** لوکیشن‌های فرانکفورت، لندن، منچستر، آمستردام، مادرید، پاریس، ورشو، استکهلم

شروع از
2,120,000تومان
( ماهانه )
35,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-4-V-PRO

۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۲ هسته پردازنده اختصاصی
۱۰۰ گیگابایت درایو NVMe SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
۵ ترابایت ترافیک *
پورت ۱۰ گیگابیت
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* هر ۵۰۰ گیگابایت ترافیک مازاد - ۵۵۰ هزار تومان ماهانه - محاسبه بر اساس ماه میلادی
** لوکیشن‌های فرانکفورت، لندن، منچستر، آمستردام، مادرید، پاریس، ورشو، استکهلم

شروع از
2,410,000تومان
( ماهانه )
35,000 هزینه تنظیم
سفارش
LINUX-VPS-8-V-PRO

۸ گیگابایت رم اختصاصی DDR4
۴ هسته پردازنده اختصاصی
۱۸۰ گیگابایت درایو NVMe SSD
۱ عدد آپی اختصاصی
۶ ترابایت ترافیک *
پورت ۱۰ گیگابیت
۱ مرتبه تعویض IP رایگان / ماهانه
انتخاب لوکیشن سرور در مراحل سفارش **

* هر ۵۰۰ گیگابایت ترافیک مازاد - ۵۵۰ هزار تومان ماهانه - محاسبه بر اساس ماه میلادی
** لوکیشن‌های فرانکفورت، لندن، منچستر، آمستردام، مادرید، پاریس، ورشو، استکهلم

4,100,000تومان
( ماهانه )
35,000 هزینه تنظیم
سفارش